Logo
Drukuj

Nowe wytyczne KG w sprawie kontroli gotowości

włącz .

 

           W ostatnim okresie w sieci pojawiły się liczne teksty odnośnie ustawy z dnia 28 grudnia ubiegłego roku dotyczącej nowych wytycznych co do przeprowadzenia inspekcji podmiotów ochrony przeciwpożarowej. Największą ilość dyskusji wywołał zapis w artykule §15 dotyczący testu z wiedzy dla dowódców, kierowców oraz strażaków- ratowników posiadających uprawnienia do czynnego udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz należących do JOT danego podmiotu w tym wypadku kontrolowanej OSP. Poniżej prezentujemy wybrane artykuły z Zarządzenie nr 10 KG PSP gen. brygadiera Leszeka Suskiego.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567) zarządza się, co następuje:

 

§13.

 

1.Podczas inspekcji jednostek ochotniczych straży pożarnych ocenie podlegają w szczególności:

 

1)przebieg alarmowania;

 

2)gotowość członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w szczególności:

 

-stan wyposażenia indywidualnego członków ochotniczych straży pożarnych,

 

-ocena posiadanych uprawnień;

 

3)gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do natychmiastowego użycia;

 

4)dokumentacja jednostki ochotniczej straży pożarnej;

 

5)stan wiedzy członków ochotniczej straży pożarnej, na podstawie przeprowadzonego pisemnego sprawdzianu wiedzy;

 

6)wykonanie ćwiczenia, w szczególności:

 

a)określenie zamiaru taktycznego,

 

b)rozkazodawstwo i kierowanie działaniami ratowniczymi,

 

c)wykonawstwo czynności ratowniczych i optymalne wykorzystanie sprzętu,

 

d)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

 

e)przestrzeganie zasad korespondencji radiowej.

 

2.Elementem inspekcji, o której mowa w ust. 1 jest również dokonanie opisowej oceny stanu strażnicy, w zakresie warunków wpływających na gotowość operacyjną.

 

 

 

§15.

 

1.Testowe sprawdziany wiedzy, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 i w § 13 ust. 1 pkt 5, obejmują zakres wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych i składają się z pytań dostosowanych poziomem i zakresem do funkcji pełnionych przez poszczególnych ratowników, a w szczególności obejmują:

 

1)parametry taktyczno-techniczne sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz zasady jego obsługi;

 

2)zasady taktyki ratowniczej i bezpieczeństwa działań;

 

3)zasady organizacji łączności i prowadzenia korespondencji radiowej.

 

2.Testowe sprawdziany wiedzy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, obejmują znajomość zagadnień obowiązujących w stanowisku kierowania, wytycznych, zarządzeń, instrukcji i zasad przyjętych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do stosowania w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

 

3.Do sprawdzianu teoretycznego można wykorzystać pytania zawarte w udostępnionej bazie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku pytań spoza bazy, powinny one być spójne z pytaniami zawartymi w bazie.

 

§22.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Leszek Suski